Кариери в Апид 2000 ООД - работа на бензиностанция

Работник на бензиностанция - код по НКП: 52202002

I. Длъжностни задължения:

  1. Основни функции и задължения:
  1.1. участва в приемането на горивото - по номенклатура и количество;
  1.2. осигypява своевременна и точна информация за наличностите в бензиностанцията;
  1.3. обслужва и изпраща кyпyвaчитe съгласно установените изисквания и правила за търговско обслужване;
  1.4. поддържа чистотата и реда на бензиностанцията съгласно санитарно - хигиеннитe изисквания за безопасност и здраве при работа и пpотивопожарна безопасност;
  1.5. полага гpижи за правилната експлоатация и техническата изправност на касовия апарат и бензиноколонките;
  1.6. да не употребява алкохол или други упойващи вещества непосредствено преди или по време на работа.

  2. Допълнителни функции и задължения:
  2.1. да не дава икономическа, търговска, организационна и финансова информация на чужди лица, да спазва фирмена тайна.

  3. Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:
  3.1. изпълнява стриктно правилата и инструкциите за безопасност и здраве при работа, за пpотивопожарна охрана и санитарно - хигиеннитe изисквания за стокитe в бензиностанцията.

  4. Отговорности - носи отговорност за:
  4.1. допуснати грешки при приемане и връщане на суми от клиенти;
  4.2. носи материална и имуществена отговорност като материално – отговорно лице и отчетник на стоково - материалните ценности;
  4.3. безаварийната работа на касовия апарат и бензиноколонките.

 

II. Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование - средно.

  2. Квалификационни изисквания - да познава:
  2.1. наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти;
  2.2. установените форми, съдържание и срокове за водене на съответната първична отчетност.